ข้อมูลผู้บริหาร

                                                         นายมุนี  พวงดอกไม้

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเก้าชั่ง

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์

E - Mail :  watkch2020@gmail.com

โทร. 0649350555