กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญ.PDF

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf
พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf
พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf
พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).PDF

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.-สภาครู.pdf

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.PDF