ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย 

No Gift Policy 

จากการปฏิบัติหน้าที่

.o31.pdf