มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2565

O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-กธร.pdf

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

...NEW o42การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม2565.pdf

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา.pdf