นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล บังคับใช้ในปีพ.ศ.2566

O.23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf