หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

w13-2566.pdf
04009_ว2637.pdf
04009_ว2562.pdf
ว9-2566.pdf
L427-2566.pdf
ล26_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

V 14-2566.pdf
v9-2566.pdf
ว1-2566.pdf
ล456-2566.pdf
ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
ล29-2566.pdf

การพัฒนาบุคลากร

ว20-2565.pdf
ล565-2566.pdf
ล679.2566.pdf
ว_15-2566.pdf
L565-2566.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ว6-2566-1.pdf
ว31-2565.pdf
ล405-2566.pdf
ล154-2566.pdf

การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ว28-2565-1.pdf
ว8-2566.pdf