แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

O11-แผนปฏิบัติการ-กธร-2566.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565

O18...ล่า.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

O18โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

O18 โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563-รร.วัดกลางธนรินทร์.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

o18โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-รร.วัดกลางธนรินทร์.pdf