รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

O37.pdf

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 

o40โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ (ซ่อมแซม).pdf

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

o 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
..o 40 รายงานก่รกำกับติดตาม ป้องกันการทุจริต.pdf